Rare Disease Database

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NORD Rare Disease Report
Yunis Varon Syndrome

Also known as: cleidocranial dysplasia with micrognathia absent thumbs distal aphalangia